Postanite član!

Hrvatski glazbeni zavod ima redovite i počasne članove.
Redovitim članom može postati poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske, kao i strani državljanin, glazbenik ili prijatelj glazbe, koji pismenim putem zatraži primitak u članstvo i koji ispunjava pretpostavke propisane Statutom i koji prihvaća odredbe Statuta HGZ-a.
Počasnim članom može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske, kao i strani državljanin, koji je stekao znatne zasluge za glazbu uopće ili za HGZ napose. Počasne članove imenuje Skupština na prijedlog Ravnateljstva. Pismeni i obrazloženi prijedlog za imenovanje počasnog člana može dati svaki član HGZ-a Ravnateljstvu u roku od 14 dana prije održavanja Skupštine.

Redoviti članovi HGZ-a dužni su svake godine platiti godišnju članarinu. Visinu članarine određuje Skupština. Skupština određuje i mogućnost uplate godišnje članarine u obrocima tijekom godine.

Član je dužan uplatiti članarinu za tekuću godinu najkasnije do 31. prosinca. Iznimno, na poziv Ravnateljstva članarina se može uplatiti do kraja veljače, za proteklu godinu.

Počasni članovi HGZ-a oslobođeni su plaćanja godišnje članarine.

Članarina iznosi:

  • redovna:  63,70 €
  • s popustom: 47,78 € (umirovljenici i studenti)

Popis članova vodi se elektronički i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja u članstvo HGZ-a, kategoriji članstva (redoviti ili počasni) te datumu prestanka članstva u HGZ-u.

Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Ravnateljstvo. Odluka o primanju u redovito članstvo kao i visina članarine te način uplate članarine, bit će poslani e-mailom (poštom isključivo ako kandidat ne koristi e-mail adresu).
Protiv negativne odluke Ravnateljstva može se u roku od 15 dana uputiti pisani prigovor Skupštini (poštom na adresu Hrvatskog glazbenog zavoda ili e-mailom na adresu hgz@hgz.hr). Ravnateljstvo će prigovor staviti na dnevni red prve iduće Skupštine. Odluka Skupštine je konačna.

Pristupnica se može preuzeti niže (PDF), a također se može dobiti na blagajni HGZ-a. Za prijam u redovno članstvo HGZ-a, kandidat dostavlja osobno, poštom i li e-mailom u tajništvo HGZ-a popunjenu i potpisanu Pristupnicu te svoju biografiju i kratku izjavu o motivaciji za pristupanje u članstvo HGZ-a, također na obrascu koji je dostupan na internetskim stranicama www.hgz.hr.
Članarina se može uplatiti  samo na račun HGZ-a:
IBAN: HR5723400091110039946
Poziv na broj: 00 93966915493
Opis: ime i prezime, članarina za ____ godinu

Po zaprimanju obavijesti o primanju u članstvo HGZ-a, novi član ima rok od 10 radnih dana da uplati članarinu za tekuću godinu. Tek nakon evidentiranja uplate članarine, novi član unosi se u popis (registar) članova HGZ-a.
U slučaju da u navedenom roku novi član ne uplati članarinu, smatrat će se da je odustao od učlanjenja u HGZ.

Redovito članstvo u HGZ-u prestaje:
1. istupom zatraženim u pisanom obliku;
2. brisanjem iz članstva zbog neplaćanja članarine (do 31. prosinca za tekuću godinu odnosno na poziv ravnateljstva do kraja veljače za prethodnu godinu);
3. isključenjem iz članstva i to:
     a. ako član djeluje protiv svrhe, ciljeva i interesa HGZ-a;
     b. ako nanese štetu ugledu HGZ-a;
4. smrću.

Odluku o brisanju i isključenju iz članstva donosi Ravnateljstvo.
U slučaju brisanja člana zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu do 31. prosinca, članu se u siječnju naredne godine upućuje pisano upozorenje o dugu i poziva na uplatu. Ako ni do kraja veljače pozvani član ne uplati ukupan iznos članarine za proteklu godinu, Ravnateljstvo donosi odluku o brisanju tog člana iz članstva.

Protiv odluke Ravnateljstva o brisanju ili isključenju člana može se u roku od 15 dana, računajući od dana primitka e-maila ili pošte o obavijesti o brisanju iz članstva,uputiti pisani prigovor Skupštini (poštom na adresu Hrvatskog glazbenog zavoda ili e-mailom na adresu hgz@hgz.hr). Ravnateljstvo će prigovor staviti na dnevni red prve iduće Skupštine. Odluka Skupštine je konačna.

Član koji je odlukom Ravnateljstva brisan iz članstva zbog neplaćanja članarine može bilo kada ponovo pisanim putem zatražiti primitak u članstvo, pod uvjetom da plati sve neplaćene članarine koje je bio pozvan platiti te da ispunjava sve pretpostavke propisane Statutom i koji prihvaća odredbe Statuta HGZ-a.

Redoviti članovi HGZ-a imaju pravo:
1. sudjelovati u djelatnostima i poslovima HGZ-a;
2. birati i biti birani u tijela HGZ-a;
3. biti obaviješteni o radu HGZ-a;
4. odlučivati o drugim poslovima u skladu s odredbama Statuta HGZ-a;
5. ostvariti gratis ili pogodovne cijene ulaznica za priredbe HGZ-a (i drugih organizatora s kojima HGZ sklopi sporazum);
6. ostvariti popust kod kupnje izdanja HGZ-a;
7. sudjelovati u radu društvenih ansambala HGZ-a.

Počasni članovi HGZ-a imaju pravo:
1. sudjelovati na skupštinama HGZ-a na kojima imaju savjetodavan glas;
2. biti obaviješteni o radu HGZ-a;
3. ostvariti gratis ili pogodovne cijene ulaznica za priredbe HGZ-a (i drugih organizatora s kojima HGZ sklopi sporazum);
4. ostvariti popust kod kupnje izdanja HGZ-a;
5. sudjelovati u radu društvenih ansambala HGZ-a.

Pravilnik o članstvu (PDF)Pristupnica (PDF)