Općenito

1. Voditelj obrade osobnih podataka
Hrvatski Glazbeni Zavod, Gundulićeva 6a, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB 93966915493 (dalje u tekstu: HGZ)
2. Kontakt službenika za zaštitu podataka na koji možete slati svoje upite
Adresa: Hrvatski Glazbeni Zavod, Gundulićeva 6a, 10000 Zagreb
Adresa e-pošte: zastitaprivatnosti@hgz.hr

Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka

HGZ kao voditelj obrade štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su mu nužni i koji su pribavljeni u sklopu poslovnih aktivnosti, bilo da su podaci dobiveni neposredno od vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora.

Za neke usluge, primjerice on line “Obrazac za učlanjenje” ili “Kupovina karata” tražit ćemo od Vas osobne podatke kao npr. ime i prezime, kontakt broj telefona, e-mail adresa, OIB i vašu adresu kako bi tražena usluga bila brzo i zadovoljavajuće riješena ili kako bi se uopće mogla ponuditi određena usluga. Niste obavezni dostaviti nam osobne podatke, no imajte na umu da u pojedinim slučajevima uskrate davanja traženih podataka HGZ neće moći ispuniti svoju zakonsku obvezu niti s vama zaključiti ugovorni odnos.

Vaše podatke obrađujemo temeljem sljedećih pravnih osnova:

a) izvršenje zakonskih obveza i ovlasti – kada je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade. S obzirom na različite poslovne aktivnosti, HGZ se mora obavezno pridržavati mnogobrojnih zakonskih obveza. Primjerice, dužni smo postupati u skladu sa Zakonom o reviziji, Zakonom o udrugama, Zakonom o porezu na dohodak i drugim poreznim propisima, itd.;

b) zadovoljenje legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo radi zadovoljenja naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka

c) obrade osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha opisanih privolom, isključivo nakon što zaprimimo vašu privolu za obradu osobnih podataka u pojedinu svrhu. Vaša privola u skladu je s relevantnim odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (dalje u tekstu: Uredba), neuvjetovana je i dana slobodno. Pritom također zadržavate pravo da opozovete svoju privolu u svakom trenutku. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: zastitaprivatnosti@hgz.hr ili na adresu Hrvatski Glazbeni Zavod, Gundulićeva 6a, 10000 Zagreb. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja;

d) ugovorne obveze- kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

e) nužnost obrade kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

f) nužnost obrade za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade.

Također, HGZ je ovlaštenik ostvarivanja kolektivnih autorskih glazbenih prava, a u svom djelovanju štiti ta prava kako u odnosu na domaći tako i na svjetski glazbeni repertoar sukladno odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07; 80/11; 125/11; 141/13; 127/14; dalje: ZAPSP) te Odobrenja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, klasa UP/I-034-03/00-020/0005, Ur. broj 559-07/3-07-015 od 27. ožujka 2007. U svrhu obavljanja ove djelatnosti HGZ je ovlašten prikupljati osobne podatke kako bi mogao ostvarivati predmetna prava.

Ako ćemo vaše osobne podatke obrađivati u druge svrhe, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

Newsletter

Vaše osobne podatke prikupljene putem prijave na newsletter, a posebno informacije o područjima interesa, koristimo kako bismo Vas pravodobno obavijestili o novostima, uslugama i proizvodima. Dajući nam svoje podatke, omogućujete nam osobno obraćanje i jednostavno upravljanje Vašim podacima.
Redovito se trudimo poboljšati našu ponudu. To uključuje i procjenu isporučenih newslettera, npr. da li je prijavljena e-mail adresa dostupna, koji se newsletteri otvaraju, koji se linkovi unutar newslettera otvaraju te da li je ostvarena povratna informacija (automatski) odgovor, poruka o pogrešci itd.). Prije korištenja usluge newslettera morate biti suglasni s korištenjem Vaše e-mail adrese. Taj podatak koristi se kako bismo Vam preporučili predstave te poboljšali samu uslugu newslettera. Opoziv date suglasnosti (korištenje e-mail adrese i osobnih podataka) je moguć u svakom trenutku. Molimo da se u tom slučaju obratite na e-mail adresu zastitaprivatnosti@www.hgz.hr. Upute za odjavu možete pronaći na kraju svakog newslettera.

Primatelji osobnih podataka

HGZ se obvezuje čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:
• pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem ugovora u kojem ste stranka (primjerice računovodstveni servis ili informacijsko komunikacijski servis);
• nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti sukladno zakonskim obvezama (primjerice Porezna uprava);
• kada su ti podaci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u sudskim, upravnim ili izvansudskim postupcima;
• prilikom ostvarivanja prava podaci o nositeljima prava, njihovim autorskim djelima i udjeli na djelima će biti dostupni međunarodnim organizacijama koje održavaju svjetske baze podataka o nositeljima prava, organizacijama za ostvarivanje prava u drugim državama, pojedinim korisnicima prilikom utvrđivanja korištenih autorskih djela, a s ciljem ostvarivanja prava nositelja prava u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

U nekim slučajevima, osobni podaci mogu se obrađivati izvan Europske unije. Prijenos u treće države bit će moguć samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti ili ako smo s izvršiteljem obrade ugovorili primjerena jamstva ili ih obvezali na pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

Upotrebljavamo sljedeće osobne podatke:

a) temeljne osobne podatke: ime i prezime, adresa, podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona);
b) ostale osobne podatke, koje nam Vi ili treće osobe stavljate na raspolaganje prilikom popunjavanja obrazaca, prijava, sklapanja ugovora, tijekom trajanja ugovornog odnosa ili na drugi način,
c) podatke o djelima, nositeljima prava na djelima te podaci o udjelima na tim djelima te podaci o korištenju djela;
d) podatke koje prikupljamo putem tzv. kolačića postavljenih u Vaš internet preglednik kao primjerice IP adresa sa koje se pristupa internet stranici, vrijeme pristupanja i slično. Sve informacije o kolačićima dobit ćete pri prvom posjetu internet stranici na temelju kojih možete dati ili uskratiti privolu za upotrebu kolačića koji nisu nužni da bi Internet stranica ispravno funkcionirala. Bitno je naglasiti da se postavke kolačića uvijek mogu podesiti u internet pregledniku.

Razdoblje čuvanja

Vaše osobne podatke brišemo ukoliko nisu nužni za ispunjavanje gore navedenih svrha, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.
Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. HGZ će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Vaša prava

Vaša prava su sljedeća:
Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju – između ostalog – svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo pristupa.

Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.
Pravo na ispravak: Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”): Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.
Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, molimo Vas da se voditelju obrade obratite na: Hrvatski Glazbeni Zavod, Gundulićeva 6a, 10000 Zagreb ili na adresu e-pošte: zastitaprivatnosti@hgz.hr. Također, pritužba na obradu osobnih podataka možete podnijeti nadzornom tijelu na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb.
Više informacija o Vašim pravima i zaštiti osobnih podataka možete pronaći ovdje:
Uredba EU o zaštiti podataka 2016/679:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Web stranice Agencije za zaštitu osobnih podataka:
http://azop.hr/info-servis/detaljnije/opca-uredba-o-zastiti-podataka-gdpr

Opći uvjeti korištenja web stranica

Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala i usluga, te materijala s Internet stranica HGZ-a pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici web stranica. Stoga Vas molimo da se upoznate s njima kako bi izbjegli kasnije eventualne nesporazume i posljedice u svezi istih. Stranicama www.hgz.hr se pristupa putem Interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju HGZ izravno ne kontrolira već je na nju samo vezan. Zbog toga ne može se garantirati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontrolira HGZ. Ove web stranice otvorio je HGZ isključivo u svrhu informiranja. Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovim stranicama ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima bez prethodnog pisanog dopuštenja HGZ-a.
Pristupanjem web stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja korisnik prihvaća uvjete korištenja web stranice www.hgz.hr, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne web stranice te usluga koje se putem nje pružaju. Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Ukoliko se korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu HGZ.

HGZ omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava. HGZ ne preuzima odgovornost za eventualne probleme u radu stranica i usluga. HGZ ne može jamčiti da korištenje web stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka. Korisnik je suglasan s time da pristup web stranici ponekad može biti u prekidu ili privremeno nedostupan.

Korisnici koriste web stranicu na vlastitu odgovornost. HGZ ni na koji način nije odgovoran za štetu koju korisnik može pretrpjeti korištenjem web stranice www.hgz.hr. Autori i druge fizičke ili pravne osobe uključene u stvaranje, proizvodnju i distribuciju www.hgz.hr web stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja iste.
HGZ zadržava pravo da onemogući pristup web stranici www.hgz.hr korisnicima u slučaju procjene da se ista koristi na neprikladan način. HGZ zadržava pravo odbiti pristup web stranici www.hgz.hr bilo kome, na osnovu vlastitih procjena. Korisnik se obvezuje da će web stranicu koristiti na način da ne ugrožava resurse i usluge u cijelosti. Neprimjereno korištenje web stranice www.hgz.hr zabranjeno je i rezultira ukidanjem pristupa istoj.

HGZ zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti uvjete korištenja. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici www.hgz.hr. Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene uvjete korištenja. HGZ savjetuje periodično provjeravanje uvjete korištenja radi upoznavanja s eventualnim promjenama.

HGZ zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje web stranicom.

Dužnost je i obaveza korisnika koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. HGZ ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja web stranice kako bi osigurao poštivanje uvjeta korištenja i pozitivnih propisa. Izmjene uvjeta korištenja važeće su odmah po objavi na web stranicama www.hgz.hr.

Kolačići

Zadržat ćemo i procijeniti informacije o Vašem nedavnom posjetu našoj web stranici i kako ste koristili različite dijelove naše web stranice radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo razumjeli na koji način korisnici koriste naše web stranice.

Kako bi održavali Vašu web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnost budu na očekivanoj razini, HGZ koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”. Kolačići su male datoteke koje šaljemo na Vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo. Više o kolačićima možete pročitati u Pravilima o korištenju kolačića.Original

Podaci koje o Vama prikuplja Google LLC

HGZ koristi usluge koje pruža tvrtka Google LLC i njena povezana društva, uključujući YouTube, Android i usluge koje se pružaju na web-lokacijama trećih strana, primjerice usluge oglašavanja.
Ova se pravila ne primjenjuju na usluge koje imaju zasebna pravila o privatnosti u koja nisu uključena ova pravila, međutim sukladno propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka HGZ je dužan obavijestiti svoje korisnike i o podacima koje prikuplja Google LLC pružajući svoje usluge drugim pravnim i fizičkim osobama.

Podaci koje Google prikuplja uključuje jedinstvene identifikatore, vrstu i postavke preglednika, vrstu i postavke uređaja, operativni sustav, podatke o mobilnoj mreži koje uključuju naziv operatera i telefonski broj te broj verzije aplikacije.

Nadalje, Google prikuplja podatke o interakciji aplikacija, preglednika i uređaja s Google uslugama, uključujući IP adresu, izvješća o rušenju, aktivnost sustava te datum, vrijeme i URL preporuke za zahtjev korisnika.

Google prikuplja podatke kada neka Google-ova usluga na Vašem uređaju kontaktira Google poslužitelje -primjerice kada instalirate aplikaciju iz Trgovine Play ili kada usluga provjerava jesu li dostupna automatska ažuriranja. Ako upotrebljavate Android uređaj s Google-ovim aplikacijama, Vaš uređaj povremeno kontaktira Google-ove poslužitelje radi davanja podataka o uređaju i povezivanja s našim uslugama. To uključuje podatke kao što su vrsta uređaja, naziv mobilnog operatera, izvješća o rušenju i aplikacije koje ste instalirali.

1. Podaci o Vašim aktivnostima

Podatke o Vašim aktivnostima na Google uslugama Google prikuplja kako bi vam na temelju njih primjerice preporučili videozapis na YouTubeu koji bi vam se mogao svidjeti. Podaci o aktivnostima koje

Google prikuplja mogu uključivati:
– pojmove koje tražite,
– videozapise koje gledate,
– prikaze sadržaja i oglasa te interakciju s njima,
– podaci o glasovnoj i audioaktivnosti prilikom upotrebe audioznačajki,
– aktivnosti kupnje,
– osobe s kojima komunicirate i dijelite sadržaj,
– aktivnosti na web-lokacijama i u aplikacijama treće strane koje upotrebljavaju naše usluge,
-povijest pregledavanja u Chrome-u koju ste sinkronizirali sa svojim Google računom.

Ukoliko Google usluge upotrebljavate za upućivanje i primanje poziva ili slanje i primanje poruka, Google može prikupljati podatke telefonskog zapisnika kao što su Vaš telefonski broj, broj koji ste nazvali, broj koji je primio poziv, brojeve na koje su pozivi preusmjereni, vrijeme i datum poziva i poruka, trajanje poziva, podatke o usmjeravanju i vrste poziva.
Na svojem Google računu možete pronaći podatke o aktivnosti koje su spremljene na Vaš račun i upravljati njima.

2. Podaci o lokaciji

Podatke o Vašoj lokaciji Google prikuplja kada upotrebljavate naše usluge kako bismo vam ponudili značajke kao što su upute za vožnju do odredišta na kojem ćete provesti vikend ili raspored kino-projekcija u blizini. Vaša se lokacija može odrediti uz različite razine preciznosti na temelju:
– GPS-a,
– IP adresa,
– podataka senzora na uređaju,
– podataka o stvarima u blizini uređaja kao što su Wi-Fi pristupne točke, mobilni odašiljači i uređaji s omogućenim Bluetoothom.
U nekim okolnostima Google prikuplja podatke o vama i iz javno dostupnih izvora. Primjerice, ako se Vaše ime pojavi u lokalnim novinama, Google- ova tražilica može indeksirati taj članak i prikazati ga drugim korisnicima kada pretražuju Vaše ime.

Važno je napomenuti da podatke o vama Google može prikupljati i od pouzdanih partnera, uključujući marketinške partnere koji pružaju podatke o mogućim korisnicima naših poslovnih usluga i partnera za sigurnost koji nam pružaju podatke za zaštitu od zlouporabe kao i oglašivača radi pružanja oglasa i usluga istraživanja u njihovo ime.

U koje svrhe Google prikuplja Vaše podatke

Vaše podatke Google može upotrebljavati kako bi osigurao ispravan rad usluga, primjerice praćenjem zastoja ili rješavanjem poteškoća koje prijavite.
Nadalje, Google podatke upotrebljava u analitičke i mjerne svrhe.

Na primjer, Google analizira podatke o Vašim posjetima Google web-lokacijama te upotrebljava i podatke o oglasima s kojima ste stupili u interakciju.
Kada posjetite web-lokacije koje upotrebljavaju Google Analytics, Google i korisnik Google Analyticsa mogu povezati podatke o Vašoj aktivnosti na toj web lokaciji s aktivnostima na drugim web-lokacijama koje upotrebljavaju Google usluge oglašavanja.

Prikupljene podatke, kao što je e-mail, Google upotrebljava za izravnu interakciju s vama. Na primjer, može vam poslati obavijest ako otkrije sumnjivu aktivnost, primjerice pokušaj prijave na Vaš Google račun s neuobičajene lokacije ili vas može obavijestiti o predstojećim promjenama ili poboljšanjima usluga.

U slučaju da vi kontaktirate Google, Google evidentira zapis o zahtjevu radi lakšeg rješavanja Vaše poteškoće.

Google upotrebljava automatizirane sustave koji analiziraju Vaš sadržaj radi pružanja prilagođenih rezultata pretraživanja, prilagođenih oglasa ili drugih značajki prilagođenih Vašem načinu upotrebe naših usluga.

Vaše sadržaje Google analizira i radi otkrivanja zloupotrebe kao što su neželjeni, zlonamjerni ili nezakoniti sadržaj. Za prepoznavanje uzoraka u podacima Google se služi i algoritmima. Primjerice, Google prevoditelj pomaže ljudima da komuniciraju na različitim jezicima tako što otkriva uobičajene jezične uzorke u frazama za koje tražite prijevod.

Za gore opisane svrhe Google može kombinirati prikupljene podatke sa svojih usluga i svih Vaših uređaja.

Primjerice, ako na YouTubeu gledate videozapise gitarista, možda će vam se na nekoj web-lokaciji koja upotrebljava Google oglasne proizvode prikazati oglas za tečaj gitare. Ovisno o postavkama računa, Vaša aktivnost na drugim web-lokacijama i u drugim aplikacijama može biti povezana s Vašim osobnim podacima radi poboljšanja Googleovih usluga i oglasa koje Google prikazuje.
Ako drugi korisnici već imaju Vašu e-adresu ili druge identifikacijske podatke, Google im može prikazati Vaše javno vidljive podatke Google računa, primjerice Vaše ime i fotografiju. Tako primjerice mogu lakše raspoznati e-poruku koju im pošaljete.

VAŠE KONTROLE PRIVATNOSTI

Imate mogućnost izbora u vezi s podacima koje Google prikuplja o Vama i načinom na koji ih upotrebljava.

U ovom su odjeljku opisane glavne kontrole za upravljanje privatnošću:

1. Možete posjetiti provjeru postavki privatnosti putem kojih možete pregledati i prilagoditi važne postavke privatnosti.
2. Posjetite stranicu Provjera postavki privatnosti, Upravljanje podacima te pregled i ažuriranje podataka.
Kada ste prijavljeni, uvijek možete pregledati i ažurirati podatke tako da posjetite usluge koje upotrebljavate. Primjerice, usluge Fotografije i Disk osmišljene su kao pomoć pri upravljanju određenom vrstom sadržaja koji pohranjujete na Googleu.
3. Google je uspostavio i mjesto na kojem možete pregledati podatke koje se spremaju na Vaš Google račun i upravljati njima.
Na Vašem Google računu dostupne su sljedeće kontrole:
a. Kontrole privatnosti
b. Kontrole aktivnosti
Možete odrediti vrste aktivnosti za koje želite da se spremaju na Vaš račun. Na primjer, možete uključiti povijest lokacija ako želite dobivati predviđanja o prometu svaki dan kad idete na posao ili možete spremati povijest gledanja na YouTubeu kako biste dobivali bolje prijedloge videozapisa.
c. Postavke oglasa
Upravljajte postavkama oglasa koji vam se prikazuju na Googleu te na web-lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Googleom. Možete izmijeniti svoje interese, odabrati hoće li se Vaši osobni podaci upotrebljavati za prikaz relevantnih oglasa te uključiti ili isključiti određene usluge oglašavanja.
4. Google Vam omogućava da upravljate podacima koje drugi vide o vama na Google-ovim uslugama.
5. Dijeljene preporuke putem Google-a.
Odaberite hoće li se Vaše ime i fotografija prikazivati pored Vaših aktivnosti kao što su recenzije i preporuke koje se pojavljuju u oglasima.
6. Informacije koje dijelite.
Odredite s kime ćete dijeliti podatke putem svojeg računa na Googleu+.
7. Google Vam pruža i načine za pregled i ažuriranje podataka.
Na stranici Moja aktivnost možete pregledati i kontrolirati podatke koji nastaju Vašom upotrebom Google-ovih usluga, kao što su Vaša prošla pretraživanja i posjeti Google Playu.
Svoju aktivnost možete pregledavati po datumu i temi te je možete izbrisati djelomično ili u cijelosti.
8. Uslugu Google nadzorne ploče.

Putem Google nadzorne ploče možete upravljati podacima koji su povezani s određenim proizvodima.

Vaši osobni podaci

a. Upravljajte svojim informacijama za kontakt kao što su ime, e-adresa i telefonski broj.
Kada niste prijavljeni, možete upravljati podacima koji su povezani s Vašim podacima.
Prilagodba pretraživanja dok ste odjavljeni: odaberite hoće li se Vaša aktivnost pretraživanja upotrebljavati za ponudu relevantnih rezultata i preporuka.
Postavke YouTubea: pauzirajte i izbrišite povijest pretraživanja na YouTubeu i povijest gledanja na YouTubeu.
b. Postavkama oglasa upravljajte na web lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Googleom.
c. Izvoz, uklanjanje i brisanje podataka
Po želji možete izvesti kopiju sadržaja sa svojeg Google računa da biste ga sigurnosno kopirali ili koristili na nekoj usluzi izvan Googlea.
d. Zatražite uklanjanje sadržaja s određenih Google-ovih usluga na osnovi primjenjivih zakona.

Da biste izbrisali svoje podatke, možete:

• izbrisati sadržaj s određenih Googleovih usluga,
• potražiti i zatim izbrisati određene stavke s računa putem stranice Moja aktivnost,
• izbrisati određene Googleove proizvode, uključujući podatke koji su s njima povezani,
• izbrisati cijeli Google račun.

Naposljetku, tu je i Upravitelj neaktivnih računa pomoću kojeg možete nekom drugome omogućiti pristup dijelovima svojeg Google računa u slučaju da ga više ne možete upotrebljavati.

Postoje i drugi načini za upravljanje podacima koje Google prikuplja neovisno o tome jeste li prijavljeni na svoj Google račun, uključujući:
– Postavke preglednika: na primjer, možete konfigurirati preglednik tako da naznačite kada Google postavi kolačić u Vaš preglednik. Preglednik možete konfigurirati i tako da blokira sve kolačiće s određene domene ili svih domena. Pritom napominjemo da se Google usluge za ispravan rad oslanjaju na kolačiće, primjerice kako bi zapamtile Vaše postavke jezika.
– Postavke uređaja: Vaš uređaj može imati kontrole koje određuju koje podatke Google može prikupljati. Na primjer, na Android uređaju možete promijeniti postavke lokacije.

Druge web stranice

Ova pravila odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje HGZ prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.hgz.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

HGZ nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

Završne odredbe

HGZ zadržava pravo izmjene i dopune dokumenta te će isti biti objavljeni na web stranici.